English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٠ فروردين ١٣٩٦

معرفی واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان تکاب

نام: مه دوز                                                                                

نام خانوادگی : قهرمانی

سمت : مسئول واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان تکاب